Jsme neziskové občanské sdružení složené z předních osobností a lídrů českého nemovitostního trhu.


Vážení kolegové, členové ARTN, milí přátelé,

 dovolte mi vám v úvodu nového roku poděkovat za vaši přízeň a aktivitu v roce 2016 a zároveň se za tímto rokem ohlédnout a shrnout, co vše nám v oblasti realitního trhu přinesl.

 Uplynulý rok byl rokem dobrým a úspěšným, i když ne všechno, co se v minulém roce událo, účastníky realitního trhu potěšilo.

 Určitě je dobrou zprávou  rekordní objem pronajatých ploch. Ke konci roku evidujeme zhruba 400 000 m2. Za pozitivní  pokládáme skutečnost, že se jedná o zhruba 70 % nově uzavřených smluv. To znamená existenci nové poptávky a nikoli pouze projednávaní a prodlužování již existujících nájemních vztahů.

 Chybějí jednoznačná a stabilní pravidla pro projednávání výstavby a schvalování záměrů. Po řadě měsíců nejistoty vstoupily v platnost a účinnost PSP, ale současně je ve sněmovně novela stavebního zákona, která může jejich existenci potenciálně ohrozit.

 Dobrou zprávou nejen pro odbornou veřejnost však je postupný nárůst důvěry a pochopení mezi staviteli a MHMP.

 Za účasti ARN došlo v říjnu k setkání zástupců odborné veřejnosti a primátorky. Paní primátorka rovněž přijala pozvání ARTN na slavnostní vyhlášení soutěže Best of Realty a měla možnost se seznámit s úspěšnými oceněnými projekty roku 2016.To vnímáme jako vstřícné kroky , které usnadňují potřebný společný dialog a společnou řeč veřejného a soukromého sektoru. Začíná se rozvíjet diskuse o lokalitách kde bude vhodné zajistit spolupráci veřejného a soukromého sektoru. K tomu bude v první řadě jasně a transparentně nastavit pravidla. Společné cíle a vize rozvoje Prahy tak postupně nabývají konkrétnější obrysy.

 Podíváme-li se  na budoucnost realitního trhu v Praze , můžeme konstatovat několik zásadních trendů. Snahu MHMP o rozvoj metropole spíše dovnitř a koncentraci na přestavbová území. Snahu developerů reagovat na poptávku a stavět v udržitelném časovém horizontu bez zbytečných překážek a za předvídatelných pravidel a orientace nájemníků na zaměstnance a jejich komfort v nových kancelářích.

 Vzhledem k předpokládané nové nabídce na trhu očekáváme, že si nájemci i nadále budou udržovat mírnou převahu v jednáních, jak tomu bylo doposud. V případě kanceláří střední a nižší kategorie dosažitelné nájemné může i mírně klesat z důvodu konkurence mezi pronajímateli v tomto segmentu. Tento trend bude nejvíce patrný v centrální lokalitě. Nicméně o moderní kanceláře je stabilní zájem daný tím, že mnoho nájemců  má náročné sofistikované požadavky na kancelářské  prostory nové generace. Novým trendem se stále více stává to, že nezáleží jen na ceně/výši nájemného a poplatcích za služby, ale také na zaměstnancích. Společnosti si přejí zaměstnance udržet a nadchnout, motivovat a k tomu patří i kancelářské prostory odpovídajících parametrů, designu, vybavení a možností.

 Co nám tyto skutečnosti napovídají?

Ceny kvalitních realit nebudou klesat. Dobrých produktů na investičním trhu není dost a investoři si budou i nadále v boji o atraktivní produkty konkurovat. To může vytvořit další tlak na již tak poměrně nízké kapitálové výnosy. Prime yield posílil na úroveň 5,25 a pokud vše bude vyvíjet dle očekávání, vidíme zde ještě prostor pro jeho pokles. Tento trend je podpořen i velmi nízkými úrokovými sazbami.

 Rok 2016 s sebou přinesl také jedno velké výročí, kterým byla oslava 15. narozenin asociace, kterou jsme společně oslavili ve Veslařském klubu.

 V roce 2016 se nám ve spolupráci s vámi podařilo zrealizovat spoustu zajímavých diskuzních setkání z nichž největší návštěvnosti dosáhly „Společenská a ekonomická odpovědnost v územním plánovaní“, která byla součástí programu Habitat 2016, dále „Vliv soukromého sektoru na urbanismus a územní plán“ v rámci konference RICS a v neposlední řadě setkání s guvernéry ČNB Miroslavem Singerem a Zdeňkem Tůmou.

 V tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2017, kdy pro vás připravujeme opět inspirativní  setkání nad zajímavými tématy se zajímavými osobnostmi.

 Na závěr mi opět dovolte poděkovat těm, bez jejichž finanční podpory by ARTN nemohla fungovat ani se dále rozvíjet – našim sponzorům.  Snad jsme dokázali naplnit jejich očekávání, neboť se nám podařilo získat důvěru i pro rok 2017 a pokračujeme ve spolupráci ve stejné sestavě navíc rozšířené o nového partnera z řad advokátních kanceláří, kterým je společnost Invicta, advokátní kancelář, s.r.o.

 

Jménem svým i jménem správní a dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí vám přeji šťastný a úspěšný rok 2017, v osobním životě i v profesním životě.

  Zdenka Klapalová

Prezidentka ARTN